Search results for "không"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

coul [kṵːl] v sharpen poorly mài không sắc pk dial.: col a nchêl 8.3.2.3. Sharp. 6.6.3. Working with wood
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

hóunh [hṵɲ] v dog sniffs food--doesn’t eat chó ngửi mà không ăn caus: pahóunh, tahóunh; recp: tarhóunh cf: hunh.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

lâyq beng leaih [lɤjʔ bɛːŋ lḭas] adv impartially không thiên vị [Also with bưih. ] (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)