Search results for "mủ"

Comments (0)

 

apúr₂ [ʔapur] n rice gruel; mush cháo spec: rvayh apúr 5.2.3.1.1. Food from seeds. 6.2.6.2. Mill grain pa
Comments (0)

 

ardyống [ʔər.ʄoŋ] pk n mosquito con muỗi cl: lám; pl dial.: rayóung; sound: véo 1.6.1.7. Insect
Comments (0)

 

ariêu cumuiq [ʔariəw kumuːjʔ] n funeral đám ma cf: ariêu ping. 2.6.6.3. Funeral. 2.6.6.5. Bury (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

axúh [ʔasuh] n variety of sugar cane mía mừng cl: ntrayh; spec: atao axúh 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant
Comments (0)

 

ayóng cantóuh [ʔajɔŋ kən.tṵh] n fox mung xói cl: lám cf: parxêng. 1.6.1.1.2. Carnivore Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

bo [bɔː] vi rain mưa caus: pibo; nomi: parbo; sit: bo chân ‘pour’, bo parli dyi ‘drizzle’ 1.1.3. Weather. 1.1.3.3. Rain

Comments (0)

 

Comments (0)

 

bo dyâm [bɔː ʄɤm] n untimely rain không dúng mùa syn: dyâm 1.1.3. Weather. 1.1.3.3. Rain
Comments (0)

 

bo parli dyi [bɔː pər.liː ʄiː] vp rain drizzle mưa phùn
Comments (0)

 

boi₁ [bɔːj] n salt muối cl: callong 5.2.3.3.2. Salt
Comments (0)

 

bóui [bṵj] v put in salt bỏ muối vào sit: bóui boi; nomi: parbóui; recp: tarbóui; invol: tabóui
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)