Search results for "pa"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

apaơp [ʔapɯ̰ːp] n gill of fish man cá spec: apaơp boaiq; cl: lám 1.6.2.3. Parts of a fish
Comments (0)

 

apát [ʔapat] num sixth thứ sáu 8.1.1. Number
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

apây [ʔapɤj] pa n.kin grandmother cpart: avốq, chau ‘grandchild’; pl dial.: acáq 4.1.9. Kinship
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

âq bôn cha tanna tampa [ʔɤʔ boːn caː tən.naː təm.paː] vp starving đói syn: thiêuq tupuyq, âq vi tanna tampa Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

areil [ʔarḭːl] n sarsaparilla; brown tuber củ nâu pk dial.: ahêr 1.5. Plant
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ateat [ʔatḭat] n parrot con vẹt 1.6.1.2. Bird

Comments (0)

 

atiêt [ʔatiət] n parrot 1.6.1.2. Bird
Comments (0)