Search results for "bóng"

Comments (0)

 

teich leich [tḭːc lḭːc] exp very smooth trơn bóng spec: teich leich xêl 8.3.2.1. Smooth (redup)
Comments (0)

 

tilê [tileː] n chipmunk con sóc nhỏ; sóc bông idiom: a tilê ât tilê cf: abêh. 1.6.1.1.4. Rodent
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tóung₂ [tṵŋ] n hollow, hole, nest in tree bộng, rỗng [E.g., bee hive.] cl: lám; spec: tóung along 1.6.5. Animal home
Comments (0)

 

trouih [trṵːs] v bloom trổ bông, nở hoa sit: trouih piêr
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

catuôt [katuət] vt beat (bong) đánh sit: catuôt tarle
Comments (0)

 

arâm [ʔarɤm] n torch đuốc cl: ntrayh cf: tabong. 8.3.3.1.1. Light source. 5.5. Fire
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tapong [tapɔːŋ] Pronunc.Variant of tabong torch; lamp đuốc; đền
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)