Search results for "hang"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

kixay moui [kisaj mṵːj] adv.t January tháng Giêng [Through number 12 for December.] 8.4.1. Period of time. 1.1.1.1. Moon (cmpd)
Comments (0)

 

kixay nnéh [kisaj ʔən.nɛh] adv.t this month tháng này 8.4.1. Period of time. 1.1.1.1. Moon
Comments (0)

 

kixay tatun [kisaj tatuːn] adv.t next month tháng sau 8.4.1. Period of time. 1.1.1.1. Moon
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

mu lác xéiq mu lác chang [muː lak sḭʔ muː lak caːŋ] idiom matured; grew in maturity Multinomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

nghang [ʔəŋhaːŋ] n bone xương cl: lám, ntrayh 2.1.6. Bone, joint. 1.6.2. Parts of an animal
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

nghang nniêr [ʔəŋhaːŋ ʔən.niər] n rib xương sườn [Front of chest.] 2.1.6. Bone, joint. 1.6.2. Parts of an animal (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)