Search results for "mủ"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

callứh [kəl.lɯh] n period of time--ten years mười năm spec: moui callứh
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cammuiq [kəm.muːjʔ] pc n corpse xác (người chết thường) [Dead of natural causes.] pl dial.: cumuiq 2.6.6.2. Corpse
Comments (0)

 

Comments (0)

 

canheih [kaɲḭːh] v blow nose sổ mũi; hỉ mũi sit: canheih arout 2.1.1.3. Nose. 2.2.2. Cough, sneeze
Comments (0)

 

Comments (0)

 

cantrơl [kəntrɤːl] n dance jump nhảy, múa, dun spec: ayưn cantrơl
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cavár [kawar] vt bless, wish long life chúc mừng muôn năm [E.g., new baby, couple at wedding.] 4.9.4.3. Bless
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

chrốh bo [croh bɔː] pa vp stop raining hết mưa, tạnh mưa pl dial.: trốh 1.1.3. Weather. 1.1.3.3. Rain
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

crep [krɛːp] vs much nhiều
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)