Search results for "pa"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ayít [ʔajit] adv in the past syn: lám loui,
Comments (0)

 

ayô apâl [ʔajoː ʔapɤl] vt praise, compliment khen Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

baiq [baːjʔ] vt repair net vá lưới sit: baiq mbein, baiq pináng; nomi: parbaiq; invol: tabaiq; rep: babaiq cf: clam.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

bíq pang–ơng [biʔ pəŋ.ʔɤːŋ] vi lie flat nghỉ lưng 7.1.3. Lie down
Comments (0)

 

bo parli dyi [bɔː pər.liː ʄiː] vp rain drizzle mưa phùn
Comments (0)

 

boaiq padec [bṵajʔ padɛːk] n pickled fish cá thính 1.6.1.5. Fish. 5.2.3.4. Prepared food (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

bóuh ca parlo [bṵh kaː pər.lɔː] vt barbecue thui [Whole animal.] cf: âng., eaih. 5.2.1.1. Cooking methods
Comments (0)

 

Comments (0)

 

calang panáh plêng [kalaːŋ panah pleːŋ] n kite (bird) cl: lám 1.6.1.2. Bird (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

calơ li pari tiaq [kalɤː liː pariː tiəʔ] n long friendship bạn thân lâu [Pari is Lao for ‘husband’s friend’.] Multinomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

câm [kɤm] n down payment tiền chứng spec: doq câm 6.8.5. Borrow. 6.8.5.3. Owe
Comments (0)

 

Comments (0)

 

campay [kəmpaj] n wife vợ [W] cpart: cayâq cf: nnúng. 4.1.9. Kinship
Comments (0)