Search results for "hang"

ntêr cacháng [ʔənteːr kacaŋ] pk vt welcome chào mừng pl dial.: cavô, rliuq?? (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ntrayh₂ [ʔəntras] n line hàng 8.3.1.2. Line
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

plô nghang acouq amur [ploː ʔəŋhaːŋ ʔakṵʔ ʔamuːr] np skull of gaur (cmpd)
Comments (0)

 

pot [pɔːt] v lie flat nàm thảng sit: bíq pot 5.7. Sleep
Comments (0)

 

Comments (0)

 

rchâng rmưl [ʔər.cɤŋ ʔər.mɯːl] n sorcery phù thủy cf: curu rmưl. Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)