Search results for "i"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

abêh [ʔabeːh] n kind of squirrel con sóc syn: tandayh gen: a–ât abêh cf: tamplát., tilê., taryơng., atơ., adyop. 1.6.1.1.4. Rodent

Comments (0)

 

abéih [ʔabḭh] vt fish đành cá syn: abayh redup: babéih abéih 1.6.1.5. Fish
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

abeng [ʔabɛːŋ] n small branch; twig nhánh cf: akeq. 1.5. Plant. 1.5.1. Tree
Comments (0)

 

Comments (0)

 

abíl anhéih [ʔabil ʔaɲḭh] n small rat con chuột nhỏ cl: lám; pk dial.: abíl tarréh; sound: dyei dye 1.6.1.1.4. Rodent (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

abóc [ʔabɔk] pk n brain não (óc) pl dial.: abóuc 2.1.1. Head
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)