Search results for "pa"

campay callo [kəmpaj kəl.lɔː] n wife vợ Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

candyoum [kəɲʄṵːm] n parcel, package cái gói syn: canchéc pk dial.: candyom cf: canchéc.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

cang parnai [kaːŋ pər.naːj] n language and words tiếng lời 9.. 9.. 3.5.3. Language Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

carchiêt panghat [kər.ciət pəŋ.haːt] n fine tiền phạt 4.7.7.2. Fine Binomial embarrassment money (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

carliaq [kər.liəʔ] vs dazzling; sparkling 8.3.3.1.2. Bright
Comments (0)

 

carna aveing [kər.naː ʔawḭːŋ] n paved road đường dầu syn: carna pưt 6.5.4.1. Road (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)