Search results for "đồng"

tarbéng [tər.bɛŋ] n small fishing pole cầu dong cl: ntrayh; spec: abayh tarbéng 6.4.5. Fishing
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tér bér [tɛr bɛr] exp of crowd of people đông người, chật syn: tíc bíc spec: tér bér clứng lư (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tréc₂ [trɛk] exp sound of striking flint for fire tiếng động spec: tréc kéh bec 2.3.2.2. Sound
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)