Search results for "acho"

tupuntupuːnadvfollowing; behindPít acho, la achít may veng tupun abưih pít. Nám pít alep pi–ốh acân.Lost the dog, No.10 run after so avoid losing. If lose, sister-in-law will be angry.
Comments (0)

 

ung a–ơngʔuːŋ ʔaʔɤːŋexpcomfortably; luxuriouslyI–át ibíq ma nuq anơq dáng mpiên cachơng, ung a–ơng dáng nchaq pa.They lived and slept luxuriously on beds and sleeping mats.2.3.5.1Comfortable
Comments (0)

 

vaihwaːsvtbecomes, appears; inchoativeVaih acho lâyq hôi xâr tốq tua along.Became so dog couldn’t climb to the top of the tree.Cadâq nnéh phai pidóh ma dyoun o vaih carta.This squash seed must explode and causes a ladder to appear.Hôi anhúq tarclaiq adyưng vaih prứp.Hôi suffered her foot slipped so happened she fell.Icounh vaih dóuc.Their father became angry.syncơt1cflangúctroc19.1.1.2Become, change state
Comments (0)

 

xamsaːmvskind of squash with seeds that explodeAcho pôc tốq mbut, hôm mâh callong cadâq ân xam, cốh acho crouh.Dog went to wilderness, found a squash seed that explodes, so barked.
Comments (0)

 

yojɔːconjbecause ofIno ntra yôl achơ la ngéq yo ân ikếh.In the past they were still stupid, everything is because of that.synkinứmnhơ1 1recp: tarnhơVN
Comments (0)

 

achâyʔacɤjnpenissynachóuicudut2.1Body
Comments (0)

 

achui2ʔacuːjnsmall back basketcfachoiqpa dial.: achui
Comments (0)

 

achuôih acheihʔacuəs ʔacḭːhn.kinancestorssynacheh achoh4.1.9Kinship
Comments (0)

 

apât2ʔapɤtvadhere; falsely accusecfchoi3sit: choi mma tro; nomi: pachoi, parchoi; recp: tarchoi; invol: tachoi; rep: chichoi
Comments (0)

 

apoiʔapɔːjnstick used to cover over seed just plantedcfapât1choi3sit: choi mma tro; nomi: pachoi, parchoi; recp: tarchoi; invol: tachoi; rep: chichoi6.7Tool
Comments (0)

 

apóq mungʔapɔʔ muːŋnbasketcfachoiqpa dial.: achui6.6.4.2Weaving baskets and mats
Comments (0)

 

atiêh1ʔatiəhvtstoke; make fire; push fire togethercfbeitnomi: parbeit; pk dial.: bet, chéhchóngcaus: pachóng; nomi: parchóng; recp: tarchóng; invol: tachóng; rep: chanchóng, chichóng5.5.1Light a fire5.5.2Tend a fire
Comments (0)

 

beitbḭːtvtlight (fire), to ignite; kindlesynchóngcaus: pachóng; nomi: parchóng; recp: tarchóng; invol: tachóng; rep: chanchóng, chichóngcfatiêh1sit: atiêh uihyơiq uihnomi: paryơiq; recp: taryơiq; invol: tayơiq5.5.1Light a fire
Comments (0)

 

caldem2kəl.dɛːmnscorpionRare in VN mountains.synacup capcachóuc1.6.1.7Insect

caldem2scorpion

Comments (0)

 

canháqkaɲaʔvput intosyncacháq1chong1nomi:pachong, parchong; recp:tarchong; invol:tachong
Comments (0)

 

câq1kɤʔvkick sideways; kick backwards; stampcfchoihnomi:pachoih, parchoih; recp:tarchoih; invol:tachoih7.7.3Kick
Comments (0)

 

câq2kɤʔvssecured; tightHe hôm croq llóung ân imout dơi lư câq.We found the door of the pen secured.synchoihnomi:pachoih, parchoih; recp:tarchoih; invol:tachoihkichíhrecp: carchíh chíh
Comments (0)

 

chôcoːvreturnƠi chô me ki hôm parưi.Oh, come back and look and see worm.cfchoucaus:achou pachou; nomi:parchou; recp:tarchou
Comments (0)

 

Comments (0)

 

cudutkuduːtnpenis (vulgar term)synachâyachóui1.6.2Parts of an animal
Comments (0)

 

hoarhṵarvtburn up, ignite something smallcfchóngcaus: pachóng; nomi: parchóng; recp: tarchóng; invol: tachóng; rep: chanchóng, chichóng5.5.4Burn
Comments (0)

 

kichíhkicihvtkick with bottom of foot, kick to sidesyncâq2cfchoihnomi:pachoih, parchoih; recp:tarchoih; invol:tachoih7.7.3Kick
Comments (0)

 

kichơngkicɤːŋntablesyncachơngkibantarbôngcftarơn kichơng5.1.1.3BedVN

kichơngtable

Comments (0)

 

kichơng bíqkicɤːŋ biʔnbedsyncachơngkiyương5.1.1.3BedVN

kichơng bíqbed

Comments (0)

 

kichuyhkicusvknee a person; kick lightly with foot, toescfchoihnomi:pachoih, parchoih; recp:tarchoih; invol:tachoihkithuyh
Comments (0)