Search results for "không"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

r–iq r–oaq [ʔər.ʔiːʔ ʔər.ʔṵaʔ] exp of staying home not doing anything ở không, nhàn rỗi pa dial.: ng–iq ng–oaq (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

taloaih₂ [talṵas] pa vs made poorly, just to sell làm không tốt sit: táq taloaih; pl dial.: aluôih
Comments (0)

 

Comments (0)

 

tammaih [təm.maːs] n boar, male pig heo đực, không thiến [Not castrated.] spec: alic tammaih 1.6.7. Male and female animals. 1.6. Animal
Comments (0)

 

tâng hâng [tɤŋ hɤŋ] sp. var.: tanghâng vs open--top off không đập nắp lại sit: doq tâng hâng 7.3.6. Open (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tanghâng [təŋ.hɤŋ] sp. var. of tâng hâng
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)