Search results for "áo"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

canháq [kaɲaʔ] v put into bỏ vào syn: chong, cacháqinvol: nháh canháq
Comments (0)

 

cannháng [kəɲ.ɲaŋ] adv noisily ồn ào
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cáơc [kɯ̰k] vs full after eating no 5.2.2. Eat. 8.1.8. Full
Comments (0)

 

Comments (0)

 

caơi lloung [kɯ̰ːj ʔəl.lṵːŋ] n wooden serving tray khay cl: lám Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

capou [kapṵː] vt hold to self with two hands ôm vào bang pk dial.: capo 7.3.4.4. Hold
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

carlóuq [kər.lṵʔ] n island đảo
Comments (0)

 

carlóuq carbout [kər.lṵʔ kər.bṵːt] n island đảo Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)