Search results for "mật"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

plóq mát [plɔʔ mat] vs blurry-sight mắt mờ [Sight defect.] 3.5.1.1.8. Speak poorly
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pứng prang ang ilayh [pɯŋ praːŋʔaːŋʔilas] idiom sun-up ánh mặt trơi loé sáng 8.4.1.2.3. Time of the day. 1.1.3. Weather Multinomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

rarong mát [rarɔːŋ mat] n about 5 p.m. [4-5 achơng short of being over the mountain and dark] cf: tarvít mát.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ryou [ʔər.jṵː] v estimate hình như sit: ryou arâq ngcốh
Comments (0)

 

simât simới [simɤt simɤj] pk adv like; certain pl dial.: patát; haáh; tahư taha Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tampreat adyưng [təmprḭat ʔaʄɯːŋ] n ankle mắt cá chân
Comments (0)

 

tanníng [tən.niŋ] n honey bee ong mật [Builds hive on outside of limb, not in hole.] prod: daq tanníng cf: kiyiêl., itang., carrot. 1.6.1.7. Insect
Comments (0)