Search results for "pa"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cléh [klɛh] n one of pair--such as one chopstick spec: mâh cléh
Comments (0)

 

cleit [klḭːt] vt fill in, plug up, rub into, pack into dét; nút lại nomi: parcleit; invol: tacleit; pk dial.: clat; pc dial.: clet cf: calleit. 7.3.2.6. Put in. 7.5.9.2. Fill, cover
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cloun ngan lan pa [klṵːn ŋaːn laːn paː] idiom play chơi Multinomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

counh cán [kṵːɲ kan] n.kin parents cha mẹ poss: icounh icán; pa dial.: a–ám a–i 4.1.9. Kinship Free Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

crơng ichúc tốq tanna tampa ân thum [krɤːŋ ʔicuk toʔ tən.naː təmpaː ɤn thuːm] np spices gia vị cf: mâl múh. (cmpd)
Comments (0)

 

crơng partun [krɤːŋ pər.tuːn] vp belongings to follow dead [E.g., belongings hung on gravesite to follow the dead.] cf: tabáq mpông.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cula [kulaː] pa; pk n tiger or leopard con cọp pl dial.: r–ai; pa dial.: acóiq; pi dial.: mbár
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cumour parnean [kumu̩ːr pər.nḭan] n young girl syn: parnean Binomial (cmpd)
Comments (0)