Search results for "mủ"

mbaiq [ʔəmbaːjʔ] n end (of cord, stick, etc.) mũi pk dial.: mbayq; pa dial.: muiq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

moui chít [mṵːj cit] num ten; 10 mười contr: mâh chít 8.1.1. Number (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

mu [muː] n side; sex bên, phái sit: mu ngcán, mu ngcounh cf: ngai.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

mu ân a–ám anhi [muː ʔɤn ʔaʔam ʔaɲiː] np those of parents generation syn: mu a–ám anhi Free Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

mu ki [muː kiː] pk pro they; 3PL họ [3DU is not distinguished in PK] pl dial.: anha, ape 9.2.3. Pronouns (cmpd)
Comments (0)

 

mu lác xéiq mu lác chang [muː lak sḭʔ muː lak caːŋ] idiom matured; grew in maturity Multinomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

mu lang xéiq mu lang hôi tubéiq pléiq pinhe [muː laːŋsḭʔ muː laːŋhoːj tubḭʔ plḭʔ piɲɛː] idiom grew in ability and wisdom Multinomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

mu= [muː] pa; pc; pk allo: n= n.clit one một pl dial.: mâh, moui
Comments (0)

 

mức [mɯk] n ink mức 3.5.7.1. Write (VN)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)