Search results for "pár"

parchưng parchiaq [pər.cɯːŋ pər.ciəʔ] n teaching dạy dỗ Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

parcounh [pər.kṵːɲ] n.kin father name kêu đàn ông bằng tên con Conh Hiên. Father of Hiên. [Referring to a father with first child’s name.; Boy’s names start with Cu in these areas, but with A in the par–ám areas.] pa pk dial.: par–ám; cpart: parcán; rt: counh cf: anốh., icounh. 9.7. Name. 4.1.9. Kinship
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pardếq [pər.deʔ] n footstool ghế để chân [NOMI of dếq ]
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pardóh apong [pər.dɔh ʔapɔːŋ] n humming bird, Spider-hunter chim sắc [Toiq_tarbóh ‘long beak’.] 1.6.1.2. Bird Arach-nothera L. Longirostra
Comments (0)

 

pardol [pər.dɔːl] n bridge cầu syn: panong 6.5.4.1. Road. 1.3.1.3. River
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pardúng [pər.duŋ] n mouse; rat con chuột syn: parxáp cl: lám cf: parxáp., abíl. 1.6.1.1.4. Rodent
Comments (0)

 

Comments (0)

 

pardup parkhoung [pər.duːp pər.khṵːŋ] adv bent over like a snail Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

pardup parơq [pər.duːp parɤːʔ] adv bent over like a snail Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)