Search results for "âq"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

daq paníq [daːʔ paniʔ] n canal sông đào rt-v: píq ‘dig’
Comments (0)

 

daq par [daːʔ paːr] n smooth stream suối 8.3.1.3.1. Flat. 1.2. World (cmpd)
Comments (0)

 

daq pate [daːʔ patɛː] n mythical healing water of spirit spec: tahoum dáng daq pate cf: pate. (cmpd)
Comments (0)

 

daq pứq [daːʔ pɯʔ] pa; pk n river sông pl dial.: daq pưt; cl: ntrayh 1.2. World (cmpd)
Comments (0)

 

daq pưt [daːʔ pɯːt] n river sông pa pc dial.: daq pứq; cl: ntrayh; spec: daq Tal–ay ‘Tal–ay River’ 1.2. World (cmpd)

Comments (0)

 

Comments (0)

 

daq tanníng [daːʔ tən.niŋ] n honey mật (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

daq ving cavang [daːʔ wiːŋ kawaːŋ] n ocean biển (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

do ân táq ati [dɔː ʔɤn taʔ ʔatiː] n servant; angel (cmpd)
Comments (0)

 

do ân táq ati adyưng [dɔː ʔɤn taʔ ʔatiː ʔaʄɯːŋ] np servant; apostle đầy tớ; sứ đồ Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

dơ dâq khâq khơt [dɤː dɤʔ khɤʔ khɤːt] vt help, keep from falling đỡ Multinomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)