Search results for "pa"

dyrang [ʄraːŋ] pa n small striped leopard con beo cl: lám; pl dial.: trang 1.6.1.1.2. Carnivore
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

hóng lpaq [hɔŋ ʔəl.paːʔ] n armpit nách 1.6.2. Parts of an animal
Comments (0)

 

Comments (0)

 

ichiuq i–âq acâp réng [ʔicḭːwʔ ʔiʔɤʔ ʔakɤp rɛŋ] idiom patient nhịn nhụctarnhin cf: iláq bưih hân., lout.Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

ingay parnô [ʔiŋaj pər.noː] adv.t tomorrow ngày mai 8.4.1. Period of time. 1.1.1. Sun (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Kadô [kadoː] n.prop Kado, also called ‘Bru Pacoh’, or ape_nki_ndô ‘those (who say) there and here’ Pacoh Kadô [Former dialect of Pacoh, but much borrowing from Bru. Mostly in Samuôi, Huyên district of Laos. nki ‘that’ ndô ‘this’. Region called mưang_Lia. ]
Comments (0)

 

Comments (0)

 

khên [kheːn] n pan pipes; reeded pipes kèn cl: duông; sound: pallóng, tre, yeic yeic 4.2.3.5. Musical instrument

Comments (0)

 

khoiq [khɔːjʔ] adv already; past đã syn: coa cf: dyê 1., dyơ.
Comments (0)

 

kidyoum [kiːʄṵːm] v wrap; pack gói syn: dyoum, toum 7.3.7. Cover
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

kixay pát [kisaj pat] adv.t dark of moon hết trăng 1.1.1.1. Moon
Comments (0)