Search results for "one"

Comments (0)

 

clân₂ [klɤn] v stop someone chân lại recp: tarclân
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

crúm icrum [krum ʔikruːm] exp of crunching bone, corn, etc. tiếng nhải xương idiom: crúm icrum creal a crúm icrum âm (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cuchóur [kucṵr] v avoid looking at someone syn: cuchốr sit: ve cuchóur
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

dyein [ʄḭːn] vl climb from one tree to next pk dial.: dyen
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)