ráng

rángraŋvsdried up, wiltedcfcardyápprengcaus: pipreng1.3.3.1Dry

preng

prengprɛːŋvsdryNám lâyq bôn puaq, tiêng ar tốq tarrưng. Dyê preng, doq tốq chát.If it’s not sunny, hang in the attic to dry. When clear, put in baskets.antdyípdyứppl dial.: dyípcfng–ôtrángcaus: piráng1.3.3.1Dry

hál

cardyáp

cardyápkər.ʄapvsshriveled; withered ; dried upcfrángcaus: piráng1.3.3.1Dry