trau

trautrawvtboil, e.g., eggs, corn, etc.Trau a trau ứm. (Trau a–ứm.)Boil corn.synápnomi: pa–áp, par–áp; invol: ta–áp; rep: a–áp; instr: tupéh5.2.1.1Cooking methods

tacóuh

tacóuhtakṵhvtroast over fire from point to pointTacóuh o carrâc.Cook until it boils.cfângnomi: par–âng; recp: tar–âng; invol: ta–âng; rep: a–âng; nomi: ntângbóuh 1nomi: parbóuh; recp: tarbóuh; invol: tabóuh; pc dial.: bốheaih5.2.1.1Cooking methods

kho2

kho2khɔːvstew, steam, cook with bamboo and spice5.2.1.1Cooking methods

eaih

eaihʔḭasvttoast; roast (corn, peanuts); fry; sautécfângnomi: par–âng; recp: tar–âng; invol: ta–âng; rep: a–âng; nomi: ntângbóuh 1nomi: parbóuh; recp: tarbóuh; invol: tabóuh; pc dial.: bốhbóuh ca parlocatau1caxeicsit: caxeic boaiqtacóuh5.2.1.1Cooking methods

chín2

chín2cinvtcook liquor, rice5.2.1.1Cooking methods

catau1

catau1katawvtwarm (food)cfângnomi: par–âng; recp: tar–âng; invol: ta–âng; rep: a–âng; nomi: ntângbóuh 1nomi: parbóuh; recp: tarbóuh; invol: tabóuh; pc dial.: bốheaih5.2.1.1Cooking methods

bóuh ca parlo

bóuh ca parlobṵh kaː pər.lɔːvtbarbecueWhole animal.cfângnomi: par–âng; recp: tar–âng; invol: ta–âng; rep: a–âng; nomi: ntângeaih5.2.1.1Cooking methods

bóuh

bóuhbṵhvt1roast in fire; roast in ashesUcút, bóuh, cha xéich adơaih.He cut, roasted and ate monkey meat.cfângnomi: par–âng; recp: tar–âng; invol: ta–âng; rep: a–âng; nomi: ntângcatau1caxeicsit: caxeic boaiqeaihtacóuh5.2.1.1Cooking methods2burnNgai dông bóuh pruaq tốq uih.They took and burned it up in the fire.synchóng bóuh5.5.4Burn4.9.5.4Religious ceremony3burn incenseNdóung Xacari bóuh kicul cốh ngai canńh át dáng taltiêh canưi.When Zechariah burned incense, the others stayed outside praying.5.5.4Burn

âng

ângʔɤŋvtroast meat, hold a ways from fire so not burnedcfbóuh 1nomi: parbóuh; recp: tarbóuh; invol: tabóuh; pc dial.: bốhbóuh ca parlocatau1caxeicsit: caxeic boaiqeaihnângntâng2tacóuh5.2.1.1Cooking methods