túc múc

túc múctuk mukexpgrowing well6.2.1Growing crops

hon

honhɔːnvgrowO lư hon a–ứm he chóuh dáng cốh.Good very grow corn we plant direction there.cfntâlsit:ntâl xéiq8.2Big6.2.1Growing crops1.5.6Growth of plants

ân itáq palưt acheíq

ân itáq palưt acheíqʔɤn ʔitaʔ palɯːt ʔacɛːiʔnpbird frightener6.2.1Growing crops