iyóung

ayóung

ayóungʔajṵŋvs1tallO lư a–ứm, apong pưt tôm ayóung.Very good corn, large ears, tall stalks.antng–êpcfiyóungtoiq38.2.2.2Tall2highMay xâr ticu ntúq ân ayóung taniêng.Climb up and sit in a place high above.cftâl yâl3figproud; self importantYang Rbang a–ính, chíl do ân tacang ayóung dyoun tou cốh hôi tubéiq clât ngai.God resists those who speak proudly, putting self smarter than others.anttưp lomcfhóung móuhsit: pi hóung móuh4.3.2.3Proud