xoul₁

xoul₁ [sṵːl] vt call kêu; chim hót pa dial.: xôl 1.6.4.3. Animal sounds

uyq uyq

ut ut

ut ut [ʔuːt ʔuːt] exp call of a–ut bird bip bip spec: achéiq a–ut 1.6.4.3. Animal sounds (redup)

tréc tróuc

ticár₁

ticár₁ [tikar] v crow (rooster) gà gáy sit: ntruôi ticár; sit: a–ouiq ticár cf: công. 1.6.4.3. Animal sounds

tammâr

póup

peip

peip [pḭːp] exp call of chick--peep con gà con kêu pk dial.: pic pic, vic vic, cheap cheap 1.6.4.3. Animal sounds

pép

péo

aơc aơc

nhaơm nhaơm

ngóuh ngóuh

ngeiq

ngeiq [ŋḭːʔ] exp call of small buffalo tiếng kêu con trâu pk dial.: ngơaiq ngơaiq 1.6.4.3. Animal sounds

khouich

khouich [khṵːc] v whistle húyt gío 1.6.4.3. Animal sounds. 2.1.1.4. Mouth

hear

hear [hḭar] vi scream, squeal (pig) hét; kêu la syn: crao, arourecp: tarhear cf: tammâr. 3.5.1.1.1. Shout. 1.6.4.3. Animal sounds

dyei dye

cróuc

chóuc chóuc

cuhoaiq

cuhoaiq [kuhṵajʔ] pk v whistle húyt gío pl dial.: cakhoaiq 1.6.4.3. Animal sounds. 2.1.1.4. Mouth

cakhoaiq

cakhoaiq [kakhṵajʔ] v whistle húyt gío 1.6.4.3. Animal sounds. 2.1.1.4. Mouth