triêng a–aq

triêng a–aq [triəŋ ʔaʔaːʔ] n Southern pied hornbill con câu các 1.6.1.2. Bird Anthracoceros coronatus convexus (cmpd)

triêng loq

treat

treat [trḭat] n kind of bird spec: achéiq treat 1.6.1.2. Bird

tréh₂

tréh₂ [trɛh] n woodpecker một thứ chim syn: theam cl: lám; spec: achéiq tréh 1.6.1.2. Bird

trân trum

trân trum [trɤn truːm] n kind of bird--Niltava thứ chim 1.6.1.2. Bird Muscicapa grandis decipians (redup)

trao keau

trao keau [traːw kḭaw] n mynah bird thứ chim 1.6.1.2. Bird Acridotheres t. tristis (cmpd)

trao mat

trao mat [traːw maːt] n starling chim sáo sậu 1.6.1.2. Bird Grackle (Gracula r. religiosa) (cmpd)

theam

theam [thḭam] n woodpecker--Golden backed three toed chim gỏ kiến syn: tréh 1.6.1.2. Bird Dinopium j. javanese

tuveit

teil

tarưl

tarưl [tarɯːl] n pheasant chim trĩ cl: lám 1.6.1.2. Bird

tacróuiq

tacróuiq [takrṵjʔ] n quail cúc 1.6.1.2. Bird

rac

rac [raːk] n peacock con công 1.6.1.2. Bird

preih

preih [prḭːh] n bird--(wader) Redshank thứ chim cl: lám; spec: achéiq preih 1.6.1.2. Bird Tringa totanus

pleing

pleing [plḭːŋ] n sparrow chim se-sẻ 1.6.1.2. Bird

pleing kéiq

pleing kéiq [plḭːŋ kḭʔ] n house sparrow chim se-sẻ [Kéiq refers to sparrow having roof thatch in beak.] cl: lám 1.6.1.2. Bird (cmpd)

ple

ple [plɛː] n small hornbill con câu các nhỏ cl: lám; spec: achéiq ple 1.6.1.2. Bird

piêr piêih

piêr piêih [piər piəs] n very small bird [Taboo of yaq_Canxóuiq. ] 1.6.1.2. Bird (redup)

piyeil

pixây

pixây [pisɤj] n kind of bird 1.6.1.2. Bird

pite

pite [pitɛː] n kind of bird loại chim spec: achéiq pite 1.6.1.2. Bird

pireau

pireau [pirḭaw] n red whiskered bulbul (bird) chim chụp miêu spec: achéiq pireau 1.6.1.2. Bird Pycnonutus jocosus paltani

parleing

parleing [pər.lḭːŋ] n scissor-legged bird, (swallow) chim nhạn cl: lám; spec: tong parleing; pk dial.: achéq avang 1.6.1.2. Bird

parlang₂

pardóh apong

pardóh apong [pər.dɔh ʔapɔːŋ] n humming bird, Spider-hunter chim sắc [Toiq_tarbóh ‘long beak’.] 1.6.1.2. Bird Arach-nothera L. Longirostra