pacu

ntruôi công

ntruôi công [ʔəntruəj koːŋ] pa; pc n rooster con gà trống cl: lám; pl dial.: a–ouiq công 1.6.1.2. Bird (cmpd)

ntruôi prêng

ntruôi prêng [ʔəntruəj preːŋ] n wild chicken gà rừng 1.6.1.2. Bird (cmpd)

ntruôi cán

ntruôi cán [ʔəntruəj kan] pa; pc n hen con gà mái cl: lám; pl dial.: a–ouiq cán; sound: cutac cutoc 1.6.1.2. Bird (cmpd)

ntruôi

ntruôi [ʔəntruəj] pa; pc n chicken con gà pl dial.: a–ouiq; cl: lám 1.6.1.2. Bird

ntruôi callong cóq

ntruôi callong cóq [ʔən.truəj kəl.lɔːŋ kɔʔ] n chick gà con 1.6.1.2. Bird (cmpd)

dyong

dyong [ʄɔːŋ] n Mynah bird con sáo cl: lám 1.6.1.2. Bird

chóuc achóul

chóul

chóul [cṵl] n kind of bird thứ chim spec: achéiq chóul 1.6.1.2. Bird

cuông

cuông [kuəŋ] n peacock con công pl dial.: rac 1.6.1.2. Bird

curốq

curóuq

camboal

camboal [kəmbṵal] n pink necked green pigeon chim xanh 1.6.1.2. Bird Treron vernans griseicapilla

calang uróng

calang rmoul

calang rmoul [kalaːŋ ʔər.mṵːl] n chicken hawk con ó diều cl: lám 1.6.1.2. Bird

calang panáh plêng

calang panáh plêng [kalaːŋ panah pleːŋ] n kite (bird) cl: lám 1.6.1.2. Bird (cmpd, redup)

calang daq

calang daq [kalaːŋ daːʔ] n pelican con chàng ve 1.6.1.2. Bird (cmpd)

calang cloq

calang cloq [kalaːŋ klɔːʔ] n cattle egret chim cò 1.6.1.2. Bird (cmpd)

calang couc

calang couc [kalaːŋ kṵːk] n pelican cốc cl: lám; pk dial.: calang cloq, calang tuboih 1.6.1.2. Bird (cmpd)

calang calngo

calang calngo [kalaːŋ kəl.ŋɔː] n eagle con diều hâu 1.6.1.2. Bird (cmpd)

calang ca

calang avác

calang achot

calang achot [kalaːŋ ʔacɔːt] pk n vulture chim kền kền pl dial.: calang uróng 1.6.1.2. Bird (cmpd)

calang

babor