xông₁

xông₁ [soːŋ] num five; 5 năm group: xaxông; div: xanxông; mult: tarxông 8.1.1.1. Cardinal numbers

tupoul

tupoul [tupṵːl] num seven; 7 bảy pa dial.: tapôl 8.1.1.1. Cardinal numbers

tupát

tikeaih

ticol

ticol [tikɔːl] num eight; 8 tám syn: col, acolpa pc dial.: tacol 8.1.1.1. Cardinal numbers

tapôl

tapôl [tapoːl] pa num seven; 7 bảy pl dial.: tupoul 8.1.1.1. Cardinal numbers

takih

tacol

tacol [takɔːl] num eight; 8 tám pl dial.: ticol 8.1.1.1. Cardinal numbers

poan

poan [pṵan] num four; 4 bốn group: papoan; div: pampoan; mult: tarpoan 8.1.1.1. Cardinal numbers

pe₁

pe₁ [pɛː] num three; 3 ba group: pape ‘all three’; div: pampe ‘divide by three’ 8.1.1.1. Cardinal numbers

ngin₂

mui ngin

mui ngin [muːj ŋiːn] pk num thousand nghìn; ngàn contr: mungin; pl dial.: moui ngin 8.1.1.1. Cardinal numbers (cmpd)

mui chít ngin

mui chít ngin [muːj cit ŋiːn] pk num ten thousand mười nghìn; mười ngàn contr: muchít ngin; pl dial.: moui chít ngin 8.1.1.1. Cardinal numbers (cmpd)

muchít la poan

muchít la pe

muchít tupoul

muchít tupát

muchít tikeaih

muchít ticol

muchít la xông

muchít la muoi

muchít la bar

moui₁

moui₁ [mṵːj] num one; 1 một contr: mâh; pa dial.: môi; pc dial.: mui 8.1.1.1.1. One. 8.1.1.1. Cardinal numbers

mâh ngin

mâh chít ngin