tuôh

tupál

tupál [tupal] n mortar; beating bowl cối giã cpart: ntray ‘pestle’; pa dial.: tapál 5.2.1.2.2. Pound in mortar and pestle. 5.2.1.3. Cooking utensil

tupál póuc

tơt

tingan

tingan tơt

tingan tơt [tiŋaːn tɤːt] n plate; dish đĩa [Medium-sized.] 5.2.2.8. Eating utensil. 5.2.1.3. Cooking utensil (cmpd)

teh

teh [teːh] pa n dish đĩa pl dial.: tơt cf: tơt. 5.2.1.3. Cooking utensil

tapál

tapál [tapal] pa n mortar; beating bowl cối giã cpart: ntray ‘pestle’; pl dial.: tupál 5.2.1.2.2. Pound in mortar and pestle. 5.2.1.3. Cooking utensil

tanghoc

tanghoc [təŋ.hɔːk] n spoon muỗng cl: lám cf: panốc., panóuc. 5.2.2.8. Eating utensil. 5.2.1.3. Cooking utensil

tangcáp

talao

tahương

panốc

panốc [panok] pk n dipper; ladle cái môi (để múc) [Traditionally half of a coconut shell.] pl dial.: panóuc cf: tanghoc. 5.2.1.3. Cooking utensil

panóuc

panóuc [panṵk] n dipper; ladle cái môi (để múc) [Can be half-coconut shell.] spec: panóuc daq; rt-v: póuc cf: tanghoc. 5.2.1.3. Cooking utensil

ntray

man₂

li₁

choc

choc [cɔːk] n tea cup cốc trà [Was cut from bamboo.] syn: li, li, mancf: tarpong., heing. 5.2.2.8. Eating utensil. 5.2.1.3. Cooking utensil (VN?)

carxeic

carmai

buông

binh

a–ơng

adou

adou [ʔadṵː] n ladle for soup, etc. muổng pk dial.: carmai apóh cf: parnóuc. 5.2.1.3. Cooking utensil

adéh che

adéh che [ʔadɛh cɛː] n teapot nồi trà cf: adéh daq. 5.2.1.3. Cooking utensil Binomial (cmpd)