xát₂

xát₂ [sat] v chop meat xát thịt sit: xát xéich cf: tray. 7.8.3. Cut

tréiq

tréiq [trḭʔ] vt cut down rattan, chop chặt mây sit: tréiq kire; nomi: partréiq; invol: tatréiq 7.8.3. Cut

tréh₁

tơanh

tidóh

tidóh [tidɔh] vm chop, split (head) bừa sit: tidóh plô 6.6.3.1. Lumbering. 7.8.3. Cut. 6.6.3. Working with wood

ticóh

tal

tal [taːl] vt chop underbrush phát rẫy Tal piday. Clear a field. caus: patal, partal; recp: tartal; invol: tatal; redup: tital tal; sound: cóuc icóuc, partrúc partréh, tréc, trúc 7.8.3. Cut. 6.2.2.1. Clear a field. 6.6.3. Working with wood

tacút

tacâuq

tacâuq [takɤwʔ] vt cut with scissors 7.8.3. Cut

réiq

réiq [rḭʔ] vt cut palm tree for water cắt đoác sit: réiq tuvaq; nomi: paréiq, parréiq; recp: tarréiq 7.8.3. Cut

rec

rec [rɛːk] pa vt cut cắt 7.8.3. Cut

phan hóng

pính

pính [piɲ] vt cut immature sugarcane nomi: parpính 7.8.3. Cut

pâyq

pâng

paréinh

ngôl

ngôl [ŋoːl] vt cut off all hair hớt tóc cho hết nomi: parngôl; recp: tarngôl; invol: tangôl cf: cróul., cúp. 7.8.3. Cut

kít sóc

kít sóc [kit sɔk] pk vt cut hair hớt tóc pl dial.: cróul 7.8.3. Cut

keat

keac

kéq₂

icraơl

icraơl [ʔikrɯ̰ːl] v cut serrations 7.8.3. Cut

hươc

dyâl

dyâl [ʄɤl] vt cutting high and wasting lower part sit: pâyq dyâl; caus: tadyâl 7.8.3. Cut

cróul

cróul [krṵl] vt cut hair hớt tóc rep: kicróul; nomi: pacróul, parcróul; recp: tarcróul; invol: tacróul cf: ngôl. 7.8.3. Cut