xát₂

xát₂ [sat] v chop meat xát thịt sit: xát xéich cf: tray. 7.8.3. Cut

tréiq

tréiq [trḭʔ] vt cut down rattan, chop chặt mây sit: tréiq kire; nomi: partréiq; invol: tatréiq 7.8.3. Cut

tréh₁

tơanh

tidóh

tidóh [tidɔh] vm chop, split (head) bừa sit: tidóh plô 6.6.3.1. Lumbering. 7.8.3. Cut. 6.6.3. Working with wood

ticóh

tal

tal [taːl] vt chop underbrush phát rẫy Tal piday. Clear a field. caus: patal, partal; recp: tartal; invol: tatal; redup: tital tal; sound: cóuc icóuc, partrúc partréh, tréc, trúc 7.8.3. Cut. 6.2.2.1. Clear a field. 6.6.3. Working with wood

tacút

tacâuq

tacâuq [takɤwʔ] vt cut with scissors 7.8.3. Cut

réiq

réiq [rḭʔ] vt cut palm tree for water cắt đoác sit: réiq tuvaq; nomi: paréiq, parréiq; recp: tarréiq 7.8.3. Cut