treic

tráh₄

tráh₄ [trah] v split (animal) into two or so pieces chăt làm hai sit: tráh bar; nomi: partráh; recp: tartráh; invol: tatráh cf: tarráh. 6.6.3. Working with wood. 7.8. Divide into pieces

tupáh

tupaiq

tơac

toac

tihaq

tareic

rpô

rlúq₂

rlúq₂ [ʔər.luʔ] v split, pull apart (earth) sit: rlúq cuteac cf: utúq. 7.8. Divide into pieces