xéich

xéich [sḭc] n meat thịt pa pk dial.: xách 5.2.2. Eat. 1.6.2. Parts of an animal

xay₁

xách₁

xách₁ [sac] pa n meat thịt pl dial.: xéich 5.2.2. Eat

uq

uq [ʔuːʔ] vt nurse, to suck caus: pa–uq cf: dyéiuq. 5.2.2. Eat. 2.1.1.4. Mouth

tuyh

tuyh [tus] v eat all ăn hết sit: ngéq tuyh 5.2.2. Eat

toui₁

tâuq

tâuq [tɤwʔ] vt dip into sauce, etc. chấm Do tâuq peng tốq rvayh. He dipped bread in the stew. caus: patâuq; nomi: partâuq; recp: tartâuq; invol: tatâuq 5.2.2. Eat

tarnúc

tarlóuq tarbai

tarlóuq tarbai [tər.lṵʔ tər.baːj] n meat cooked in bamboo 5.2.2. Eat Binomial (cmpd, redup)

tanna

tanna [tən.naː] n food đồ ăn syn: tampa 5.2.2. Eat

tampa

pléng

pưa

pơam₂

pinhayh pallúng

pinhayh pallúng [piɲas pəl.luŋ] pk vs hungry đói bụng pl dial.: ngot 5.2.2. Eat (cmpd)

pêl

pêl [peːl] n meal; part of day bữa; buổi syn: pưa sit: pêl chicha, pêl ilayh, pêl ibư, pêl ingay 5.2.2. Eat. 8.4.1. Period of time

parhéc

pa–uq

pacheam

pacheam [pacḭam] vt feed cho ăn rt-v: cheam 5.2.2. Eat

oal

óul

nhóup

ngot

ngot [ŋɔːt] vs hungry đói cf: hang-hél. 5.2.2. Eat

ngot chicha

ngot chicha [ŋɔːt cicaː] vs hungry đói ăn 5.2.2. Eat (cmpd)