xiaq₂

xeaq

top₁

top₁ [tɔːp] pa n small fish which hangs on rocks cá bin pl dial.: axop; spec: boaiq top 1.6.1.5. Fish

pilour

pilour [pilṵːr] n carp cá chẹt syn: alir lour 1.6.1.5. Fish

nhoaiq

ndyéih

ndyéih [ʔəɲʄḭh] n kind of fish?? pk dial.: boaiq chanchayh 1.6.1.5. Fish

kirêng

kirêng [kireːŋ] n kind of fish con cá cl: lám 1.6.1.5. Fish

cróung

cróung [krṵŋ] n large fish cá trao to cl: lám 1.6.1.5. Fish

boaiq₁

boaiq₁ [bṵajʔ] n fish (general) con cá cl: lám 1.6.1.5. Fish

boaiq pilia xia pitây

boaiq pilia xia pitây [bṵajʔ piliə siə pitɤj] n compound of all kinds of fish con cá 1.6.1.5. Fish Multinomial (cmpd, redup)

boaiq pilia

boaiq pilia [bṵajʔ piliə] pk n compound of all kinds of fish pl dial.: boaiq pilea 1.6.1.5. Fish

boaiq padec

boaiq padec [bṵajʔ padɛːk] n pickled fish cá thính 1.6.1.5. Fish. 5.2.3.4. Prepared food (cmpd)

boaiq angiêt

boaiq angiêt [bṵajʔ ʔaŋiət] n catfish cá trê cf: atong., akeng. 1.6.1.5. Fish

axop

axop [ʔasɔːp] pa n flat-headed fish which hangs on rocks cá bin pl dial.: top; spec: boaiq axop 1.6.1.5. Fish

atong₂

apúng

apúng [ʔapuŋ] n kind of large fish cá bọp, cá lấu cl: lám; spec: boaiq apúng 1.6.1.5. Fish

angiêt

alóuh

alir lour

alir

akeng₂

akeng₂ [ʔakɛːŋ] n catfish cá hén, cá lăng, cá nghẹng spec: akeng atong, akeng cung , akeng tayh cf: boaiq angiêt., angiêt. 1.6.1.5. Fish

aclou

aclou [ʔaklṵː] n small catfish alêr cl: lám; spec: boaiq aclou; pk dial.: aclô cf: angiêt. 1.6.1.5. Fish

aca₂

aca₂ [ʔakaː] n kind of fish thứ cá cl: lám; spec: boaiq aca 1.6.1.5. Fish

abéih

abéih [ʔabḭh] vt fish đành cá syn: abayh redup: babéih abéih 1.6.1.5. Fish