váq₂

tupéh abóh

tubír

tiêr

tiêr [tiər] n drying rack for drying over fire dàng ở trên bếp để hơ khô [cross-shaped] syn: tarniêng cl: lám; spec: tiêr itiêng tro cf: irang. 5.2.1. Food preparation. 5.5. Fire

tiêih ntriêh

tiráp

tâm

tâm [tɤm] vt soak ngâm; thấm [Some fruits are soaked to soften, ripen, sweeten.] 5.2.1. Food preparation. 5.6.4. Wash clothes

tarniêng

talec

póuc

póuc [pṵk] v dip; serve; ladle; scoop out; draw out múc syn: dyít, vóucnomi: parpóuc; recp: tarpóuc; invol: tapóuc cf: anóuc. 5.2.1. Food preparation. 7.3.2.7. Take something out of something

paréinh

lúc₂

khâng

hur

chếh boaiq

caxeic

carrâc

carrâc [kər.rɤk] vi boil (of water) sôi sit: daq carrâc; sound: pampáơc 5.2.1. Food preparation

canóh

cacóh

achóq

abóh