tar–ap

tar–ap [tər.ʔaːp] n jaw hàm 2.1.1. Head. 1.6.2. Parts of an animal

tang–am

tambír

tambír [təmbir] n lips môi 2.1.1. Head. 1.6.2. Parts of an animal

tabang

tabang [tabaːŋ] n cheek syn: apóur 2.1.1. Head

payiêl

payiêl [pajiəl] n forehead trán 2.1.1. Head

padyiêl

padyiêl [paʄiəl] pk n forehead trán pl dial.: payiêl 2.1.1. Head

ngking mát

ngcơr

ngcơr [ʔəŋkɤːr] pa; pc; pk n eyelash lông mi pa pc dial.: ngcaơr cf: akio. 2.1.1. Head. 1.6.2. Parts of an animal

ngcaơr

ngcaơr [ʔəŋkɯ̰ːr] n eyelash lông mi pa pc dial.: ngcơr cf: ngking mát. 2.1.1. Head. 1.6.2. Parts of an animal

ngcar mát

ngcóung móuh

ntaq

ntaq [ʔəntaːʔ] n tongue lưỡi cl: lám 2.1.1. Head. 1.6.2. Parts of an animal

móuh

móh

mát₁

mang

mang [maːŋ] n face mặt mũi 2.1.1. Head

maiq₂

maiq₂ [maːjʔ] pa n face mặt mũi pl dial.: mang 2.1.1. Head

kineng tang–am

kineng tang–am [kinɛːŋ təŋʔaːm] n molar răng cấm cl: lám 2.1.1. Head. 1.6.2. Parts of an animal (cmpd)

kineng carchang

kineng

hóng móuh

hóng ngcang

hóng ngcang [hɔŋ ʔəŋkaːŋ] n mouth miệng 2.1.1. Head. 2.1.1.4. Mouth. 1.6.2. Parts of an animal (cmpd)

cutour₁

cutour₁ [kutṵːr] n ear tai 2.1.1.2. Ear. 2.1.1. Head. 1.6.2. Parts of an animal

cutor

cutor [kutṵːr] pk n ear tai pl dial.: cutour 2.1.1.2. Ear. 2.1.1. Head. 1.6.2. Parts of an animal

avil