trơaiq

tươiq

tứm

toung

toung [tṵːŋ] v hit on head or hard place đánh vào đầu hay chỗ cứng sit: toung tốq plô; nomi: partoung; recp: tartoung; invol: tatoung 7.7.1. Hit

tính₁

tayh

tap

tap [taːp] vt slap on mouth vả; tát nomi: tarnap; recp: tartap; invol: tatap cf: adơar. 7.7.1. Hit

tampróh

tampróh [təmprɔh] vt clap hands vỗ tay sit: tampróh ati 7.7.1. Hit

râyh

râyh [rɤs] vt whip quất (roi) nomi: parrâyh; recp: tarrâyh; redup: rirâyh râyh; nomi: rnâyh 4.7.7. Punish. 2.5.3. Injure. 7.7.1. Hit

púh

páh

páh [pah] v slap vả; tát nomi: parpáh; recp: tarpáh; invol: tapáh cf: adơar., panáh. 7.7.1. Hit

nhaơr

nhál

nge

máh amúp

máh amúp [mah ʔamup] exp of hitting ground while chopping sit: pâyq máh amúp 7.7.1. Hit múp (redup)

kidoar

kidoar [kidṵar] vt hit cf: ngéng. 7.7.1. Hit

kidúh

kidúh [kiduh] v bump, stub (foot), hit against something sit: kidúh plô, adyưng, ati 7.7.1. Hit

cray₁

cuchóuc

couc acóuh

couc acóuh [kṵːk ʔakṵh] v hit with knuckles pk dial.: acóh 7.7.1. Hit Binomial (cmpd, redup)

catính

cadúh

âl

âl [ʔɤl] v hit with large hard stick đập nomi: par–âl; recp: tarâl; invol: ta–âl 7.7.1. Hit

ayiêt

ayiêt [ʔajiət] pk vt hit; strike 7.7.1. Hit

achít₁