xức

xức [sɯk] v butt, gore báng recp: tarxức 2.5.3. Injure

trua₂

tóh₁

tóh₁ [tɔh] vt peck (of fowl), strike (of snake) mổ (gà-); cắn (rắn-) idiom: a tóh ouiq tóh; caus: patóh; recp: tartóh; rep: tatóh 2.5.3. Injure. 1.6.4. Animal actions

tép

tarlóung₂

tardouih

tardouih [tər.dṵːs] vt stub toe vấp 2.5.3. Injure. 7.7.3. Kick

tacút

râyh

râyh [rɤs] vt whip quất (roi) nomi: parrâyh; recp: tarrâyh; redup: rirâyh râyh; nomi: rnâyh 4.7.7. Punish. 2.5.3. Injure. 7.7.1. Hit

pangha

paldóung

llóung₂

llóung₂ [ʔəl.lṵŋ] vs punctured lủng syn: tarlóung 2.5.3. Injure

dêr

dêr [deːr] v shatter bamboo for making torches đập đánh caus: padêr; nomi: pardêr; invol: tadêr; rep: dadêr 7.8.1. Break. 2.5.3. Injure

dâyh

cleo

chốc

chóuq

choul

choih

choih [cɔːs] v kick straight and hard đá syn: câq nomi: pachoih, parchoih; recp: tarchoih; invol: tachoih cf: kichíh., kichuyh., câq. 2.5.3. Injure. 7.7.3. Kick

chât

bác

âp eap

achít₁

ac

abuôiq