yéh

viaq cháq

tardếq

tardếq tarclóq

rrôq ryour

rrôq ryour [ʔər.roːʔ ʔər.jṵːr] vi raise each other cf: arôq ayour 2. 7.3.2.4. Lift. 7.1.9. Move a part of the body Binomial (cmpd, redup)

plít

pơng

pơng [pɤːŋ] v raise cover; lift off mở, dớ nomi: parpơng; recp: tarpơng; invol: tapơng 7.3.2.4. Lift. 7.1.9. Move a part of the body

payour

paxâr

nneq nnoq

nneq nnoq [ʔən.nɛːʔ ʔən.nɔːʔ] exp wriggle uốn éo 7.1.9. Move a part of the body (redup)