xốq

xôq nnưa

xôq nnưa [soːʔ ʔən.nɯə] num odd number số lẻ 8.1.2.1. Mathematics. 8.1.1. Number (cmpd)

xôq pachúng

xôq peaiq

xôq peaiq [soːʔ pḭajʔ] num even number số chẵn 8.1.2.1. Mathematics. 8.1.1. Number

xôq apô

xôq apô [soːʔ ʔapoː] num divisor số chia cf: DUP.CaN-. 8.1.2.1. Mathematics. 8.1.1. Number (cmpd)

xaxông

van₁

tapát

tapát [tapat] pa pát₂ num six; 6 sáu rt: pát; pl dial.: tupát 8.1.1. Number

papoan

pape

moui chít

moui chít [mṵːj cit] num ten; 10 mười contr: mâh chít 8.1.1. Number (cmpd)

mâh₂

máh

máh [mah] pk num one một pl dial.: mâh 8.1.1. Number

chít

col

carchít chít

beng

babar

axông₁

axông₁ [ʔasoːŋ] num fifth 8.1.1. Number

apôl

apát

apát [ʔapat] num sixth thứ sáu 8.1.1. Number

amôi

amoui

amoui [ʔamṵːj] sp. var.: Amoui num.ord first thứ nhứt pa dial.: amôi; pc pk dial.: amui 8.1.1.2. Ordinal numbers. 8.4.5.1.2. First. 8.1.1. Number

akih

akih [ʔakiːh] pa num.ord ninth thứ chín pc pl dial.: akeaih 8.1.1. Number

akeaih