xóuc ngcouih

xóuc xeal

xóuc

xóuc [sṵk] n hair; tail feathers of bird, chicken lông spec: xóuc kileing; pa dial.: xeo; spec: xóuc tư như ‘uncombed; shaggy’ 2.1.5. Hair. 1.6.2.1. Parts of a bird. 1.6.2. Parts of an animal

xóc₂

xóh

xoi

xoi [sɔːj] n tail đuôi 1.6.2. Parts of an animal also euphemism for penis

xéich

xéich [sḭc] n meat thịt pa pk dial.: xách 5.2.2. Eat. 1.6.2. Parts of an animal

véo₁

ula xóh

turô₂

turou

turou [turṵː] n index finger, toe ngón tay trỏ gen: tarreih; whole: ati, adyưng; pa pc dial.: turô 1.6.2. Parts of an animal

tốh nhốh

tốh nhốh [toh ɲoh] exp hairy ; feathery nhiều tóc, lông spec: tốh nhốh xóuc 2.1.5. Hair. 1.6.2. Parts of an animal (redup)

tireal

tileang

tileang [tilḭaŋ] n comb of rooster mao; mồng gà syn: mông spec: tileang ntruôi cf: axaơl., axaơl. 1.6.2. Parts of an animal

ticong

ticong [tikɔːŋ] n neck cổ pa dial.: tacong 1.6.2. Parts of an animal

ticong pilau

tavưi

tarving

tarrâyh

tar–ap

tar–ap [tər.ʔaːp] n jaw hàm 2.1.1. Head. 1.6.2. Parts of an animal

tarnhưc

tarne

tarlong

tarlang₂

tarlang apal