xeit

xeit [sḭːt] n sap mủ pa dial.: xêt 1.5. Plant. 1.5.1. Tree. 1.5.5. Parts of a plant

xêt

xán

xác

xác carchiêt

uráng

urang

ula

ula talo

trưng

tria

tria [triə] n mushroom nấm spec: tria xoq, tria léh, tria lóur, tria tram, tria bol, tria cóng, tria pól 1.5. Plant. 2.5.3.2. Poison

thán

tua₁

tôm₁

toiq₂

tiêu

tiêu [tiəw] n red pepper ớt cl: callong; pa pc dial.: príc 1.5. Plant. 5.2.3.3.3. Spice. 1.5.5. Parts of a plant

tiêu lúl

tariêng

tarcong

tang–éiq

tang–éiq [təŋ.ʔḭʔ] n herb rau thơm cf: bát. 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant

tambang

tambang [təmbaːŋ] n forked stick, a fork cây nạng cl: lám; sit: tambang along cf: tucáh. 1.5. Plant. 1.5.1. Tree

tambát

tamai

tamai [tamaːj] n rattan cây mây [Has soft edible tips.] spec: ula tamai; cl: ntrayh 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant

sro pet

riêih

riêih [rḭas] pa; pc n root rễ cây pl dial.: reaih; spec: riêih along 1.5. Plant