tứng pứng

tứng mát

tinga

ticoal

tarvít mát

plout mát

puaq

pâng–êng

pát dau

pang–êng