xât

tupuôiq

tóung₁

tóung₁ [tṵŋ] vt tie to; tie up buộc, cột Tóung o téih. Tie up tightly. pa dial.: kín; nomi: patóung, partóung; recp: tartóung; invol: tatóung cf: cloi., tean., coat 1. 7.5.4. Tie

teang₂

tean

tarloaiq

táng

takéoq

tacloi

loar₁

lếh

kính

kiteing

kiteing [kitḭːŋ] vt tie around waist like a belt buộc pk dial.: kitân; nomi: canteing 7.5.4. Tie

clưng₁

clưng₁ [klɯːŋ] vt tie up [As with rope or chain.] pl dial.: cloi 7.5.4. Tie

cloi

cloi [klɔːj] vt tie up, bind buọc [Hands or feet together.] nomi: parcloi; recp: tarcloi cf: calloi., coat 1., kính., tóung., coat. 7.5.4. Tie

cliêng₁

chốq

chốq [coʔ] pk vt tie cột 7.5.4. Tie

chóq

chóq [cɔʔ] pk vt tie to; tie up buộc, cột pl dial.: tóung; pa dial.: kín 7.5.4. Tie

coat₂

coat₂ [kṵat] pa vt tie; tie up buộc, cột syn: kín pl dial.: tóung cf: cloi. 7.5.4. Tie

coat₁

couiq

couiq [kṵːjʔ] vt lasso; hang in noose; tie with noose vòng trách pk dial.: côiq; nomi: carnouiq 7.5.4. Tie. 7.3.2.4.1. Hang

cateing

cabouiq

boq

boq [bɔːʔ] v tie a bundle cột bó sit: boq kire; nomi: parboq; invol: taboq 7.5.4. Tie