xing

veat callo

veat callo [wḭat kəl.lɔː] n deadfall trap bẫy 6.4.2. Trap (cmpd)

veat

vat

vat [waːt] vt draw and set bowstring; set trap kéo (bẫy, ná) sit: vat tumiêng; nomi: parvat 6.4.2. Trap. 4.8.3.7. Weapon, shoot

thou

tupil

tupil tupoc

tupil tupoc [tupiːl tupɔːk] n traps--all kinds bẫy 6.4.2. Trap Binomial (cmpd, redup)

tuho

tuho [tuhɔː] n spear trap for large game bẫy đo no [Triggered to fire on a fixed slide across a trail.] syn: tiho cl: llom; mat: ala 6.4.2. Trap

tóuq₂

tiho

tiho [tihɔː] n spear trap for large game bẫy đo no [Triggered to fire on a fixed slide across a trail.] syn: tuho cl: llom; mat: ala 6.4.2. Trap

tén dén

tén dén [tɛn dɛn] exp trapped 6.4.2. Trap (redup)

tarcuaq

tapât

tapât [tapɤt] n dibble-stick; sowing stick dụng cụ đào lỗ tra hạt [Bamboo handle with sharpened stake at the end.] 6.4.2. Trap

tampúc

tampai

pantóh

pantóh [pəntɔh] n trap; spring-pole-snare bẫy [Usually placed over a hole.] 6.4.2. Trap

pachuôt

nhaq₁

ntứp

mbén

lleih

lleih [ʔəl.lḭːh] n part of bird trap cái bắt chim cl: ntrayh; pc pk dial.: layh 6.4.2. Trap

llom

llom [ʔəl.lɔːm] n classifier for traps cây, cá spec: llom kiêp, llom aram; pa dial.: nlom 6.4.2. Trap

kiêp

clíng₁

chuôt