xaróh

xang₂

vang

trao

tứp₁

tileit

tanh

tanh [taːɲ] v weave đan; dệt caus: patanh; nomi: partanh; recp: tartanh; invol: tatanh; rep: titanh cf: clanh. 6.6.4.2. Weaving baskets and mats

crúh

chrao

cheauq

cheauq [cḭawʔ] n straw mat chiếu syn: alơq, nchaq cl: pláh 6.6.4.2. Weaving baskets and mats. 5.1.1.3. Bed

chát

chát [cat] n deep basket with handles cái sót [Two strong men could carry full.] cf: cachít., xang. 6.6.4.2. Weaving baskets and mats

caria

ca–oi

candươl

calom

cadư

atéh

apóq mung

apóq

alơiq

alôn

aloun

adư

adêng

adiên

adiên [ʔadiən] n tray; Khantoke table mâm [Woven basket on stand used as serving tray for rice.] cl: pláh 6.6.4.2. Weaving baskets and mats. 5.2.2.8. Eating utensil. 5.2.1.3. Cooking utensil