xaq

xaq [saːʔ] vt whittle bark off róc sit: xaq ngcár 6.6.3. Working with wood

treic

trah₃

tráh₄

tráh₄ [trah] v split (animal) into two or so pieces chăt làm hai sit: tráh bar; nomi: partráh; recp: tartráh; invol: tatráh cf: tarráh. 6.6.3. Working with wood. 7.8. Divide into pieces

tupáh

tupaiq

toac

tihaq

tidóh

tidóh [tidɔh] vm chop, split (head) bừa sit: tidóh plô 6.6.3.1. Lumbering. 7.8.3. Cut. 6.6.3. Working with wood

tayh