veil

veil [wḭːl] n village làng; ấp pa pc pk dial.: vel 1.2. World

tung

tuboai

tor

tor [tɔːr] n border, edge, shore, borders of field bờ spec: tor biên, tor tarlóung cf: ngkê., túng., keq. 1.3.1.5. Island, shore. 1.2. World. 8.6.6. Edge

tarveil

tarveil [tər.wḭːl] n bay; gulf vịnh 1.2. World

tarlóung₁

plô cóuh

pangcong

pangcong [pəŋ.kɔːŋ] n hill; mountain ridge núi; đỉnh đồi spec: pangcong cóuh 1.2. World

mương

mương Pacóuh

hóng

dơq ving cavang

dơq ving cavang [dɤːʔ wiːŋ kawaːŋ] pk n ocean biển pl dial.: daq biên 1.2. World (cmpd)

dơq crông

dơq crông [dɤːʔ kroːŋ] pk n river sông pl dial.: daq pưt; cl: ntrayh 1.2. World (cmpd)

daq xoq

daq trôq

daq tarhoi

daq pứq

daq pứq [daːʔ pɯʔ] pa; pk n river sông pl dial.: daq pưt; cl: ntrayh 1.2. World (cmpd)

daq pưt

daq pưt [daːʔ pɯːt] n river sông pa pc dial.: daq pứq; cl: ntrayh; spec: daq Tal–ay ‘Tal–ay River’ 1.2. World (cmpd)

daq par

daq par [daːʔ paːr] n smooth stream suối 8.3.1.3.1. Flat. 1.2. World (cmpd)

daq biên

daq akeq

clúng₂

cưp búl

cưp

cưp [kɯːp] n cave, cavern hang spec: hóng cưp 1.2. World

cuteq dyứp

cuteq dyứp [kutɛːʔ ʄɯp] pk n mud bùn syn: cuteq apúc pl dial.: phouq 1.2. World (cmpd)