Browse Podoko


a
b
ɓ
c
d
ɗ
f
g
h
i
j
k
l
m
n
ŋ
p
r
s
t
u
v
w
y
z

ɓ


ɓaidfrapperƁa! təha ndi akə mənda.On a frappé quelquʼun.
ɓaɓaɓaɓaidson de lʼeau qui couleƁaɓaɓaɓa! ŋə́ yəwə səda də vɨge.Lʼeau coule du trou.
Ɓagwá,-un3village près de Marouanawə́ ɓagwáchèvre courte sur pattes
ɓalav1attraper avec la colleÀ ɓelə hiyawə nda.On attrape des sauterelles.ɓaləlá ɓala1lʼattraperA ɓaləla ɓalə udzərə hiyawə a ɓələva.Lʼenfant a attrapé une sauterelle sur un jujubier (avec une tige collante).ɓaladá ɓala1attraperA ɓalada ɓalə ndi hiyawa.On a attrapé des sauterelles.
ɓala,-a1n1terrain platÀ ɗɨgə balaŋu ndi də ɓala.On joue au football sur le terrain.
ɓala,-a2n1diverses placesÀ wiya a ɓala nda.On se promène de place en place.
ɓalə ɓalə ɓaləidglisserBa ɓalə ɓalə ɓalə kudasla.Le serpent sʼavance en glissant.
Ɓarəma,-an1quartier de Mora où on vend la bière
ɓasáv3bsupporter, tolérerÀ ɓeshə dzi huɗə nda.On supporte les maux de ventre.A ɓasa ɓasə ya dzi mudara.Jʼai supporté lʼattaque du paludisme (et jʼai survécu).ɓeshə́lu ɓéshele supporterA ɓeshəlu ɓeshə ta zlaɗa.Ils ont supporté la souffrance.
ɓasləidcasserƁaslə! kəla mayə pana.Jʼai cassé la tige.
ɓawa1v1appelerÀ ɓewə udzərə nda.On appelle lʼenfant.2vamener, accompagnerÀ ɓewə udzərə ndi da dakutara.On amène lʼenfant au dispensaire.ɓawəla ɓawalʼaccompagner en descendantA ɓawəla ɓawə ndi udzərə saha a dzaŋa.On a accompagné lʼenfant de la montagne.ɓawəlá ɓawalʼappeler horsA ɓawəla ɓawə ya udzərə daya.Jʼai appelé lʼenfant hors de la maison.ɓawadá ɓawaappelerA ɓawada ɓawə ya tá mənda.Jʼai appelé la personne.ɓawalədá ɓawalʼappelerA ɓawaləda ɓawə ya akə udzərə maya.Jʼai appelé mon enfant.ɓewəlu ɓéweappeler en hautA ɓewəlu ɓewə ndi udzərə su də vada.On a appelé lʼenfant pour monter de la plaine.ɓawalu ɓáwalʼappeler, lʼaccompagner en montantA ɓawalu ɓawə malə udzərə sa dakutara.Ma mère est montée au dispensaire avec lʼenfant.ɓewece ɓéweappeler iciA ɓewece ɓewə sləwandala mətsərə sa sa məna.Le chef a appelé le voleur chez lui.ɓawasə ɓawalʼappelerA ɓawasə ɓawə Waɗawa akə daməna.Oudaoua a appelé son frère.
ɓawa,-in1nomWa ɓawi maka na?Comment tʼappelles-tu?
ɓayəiddur (terre)Ba ɓayə ɓayə haya.La terre est très dure.
ɓayə ɓayə ɓayəideau qui couleÀ yaɓi yəwə ba ɓayə ɓayə ɓaya.Lʼeau coule.
ɓazav1avorterÀ ɓazi nəsa.La femme avorte.ɓazaha ɓazaavorterA ɓazaha ɓazə nəsa.La femme a avorté.ɓezhəla ɓezhefaire avorterA ɓezhəla ɓezhə nəsə udzəra.La femme sʼest fait avorter.La femme a fait avorter lʼenfant.A ɓazata ɓazə ndi nasa.On a fait avorter les femmes.
ɓaza,-in1personne sans forceƁazi menə udzəra.Cet enfant est faible.
ɓazláv3bfaire beaucoupÀ ɓezlə udzərə nda.On met beaucoup dʼenfants au monde.ɓezlə́la ɓezléle faire beaucoupA ɓezləla ɓezlə ya kaya.Jʼai construit plusieurs cases.
ɓeidcasserƁe! ŋə́ ndi ŋgɨzləla kuwa.On a cassé la calebasse.
ɓeku də́wa,-ən1enfant premier-néƁeku dəwə mayə menə udzəra.Cet enfant est mon premier-né.
ɓeku teŋwe,-un1enfant premier-né
ɓerə ɓere,-əadjdurƁerə ɓerə menə haya.Cette terre est dure.
ɓeshév3bpardonner, excuserÀ ɓeshə gwaɗi balə tá malə banda mazavu məta.Mon père excuse ma mère quand il y a la lutte entre eux.ɓeshə́la ɓeshélui pardonnerA ɓeshəla ɓeshə balə gwaɗi akə malə banda tsəkwaɗa ŋa vəŋu məna.Mon père a pardonné à ma mère quand elle lʼa provoqué.ɓeshə́rəla ɓeshéle lui pardonnerA ɓeshərəla ɓeshə ya akə hayəpə məna.Je lui ai pardonné sa faute.
ɓezlége,-en4fruit non mûrÀ mbəɗə ɓezlege maŋgarəwə nda.On cueille les mangues non mûres
ɓəɓəsla,-an1esp. dʼherbe
ɓəgudzəməɓɨgujɨməidbouche fermée à cause de la colèreÀ ŋgweɗə vəŋu ndi ɓəgudzəmə.On garde la bouche fermée lorsquʼon est en colère.

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >