bábarə́va,-an2gifleÀ ceperə məndə ndi à babarəva sə gwaɗi mətsəra.On gifle quelquʼun à cause du vol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *